torsdag den 29. september 2011

Den kompetente jernalderbonde - kulturelle aspekter af jernudvindingen i Nordsjælland

Den kompetente jernalderbonde - kulturelle aspekter af jernudvindingen i Nordsjælland var titlen på et foredrag jeg holdt 28. september 2011 i Hørsholm Arkæologiske Forening.
Foredraget var bygget op om fire pointer og jeg begyndte med at definere begrebet "en bonde" (efter Stoklund 1998,10) som … en person, der har ejendoms- eller brugsretten til et areal, hvis ressourcer han udnytter, dels til forbrug i egen husholdning, dels til afsætning i forarbejdet eller uforarbejdet tilstand. Og jeg understregede de regionale forhold i jernalderens bondekulturer (der i høj grad var afhængige af landskab og afsætningsmuligheder). Eksemplerne var:
• Kornbønder
• Skovbønder
• Slettebønder
• Hedebønder
• Marskbønder
• Kystbønder
Min 1. pointe var: Arkæologer skal operere med et bredt fundament for jernalderbondens økonomiske overskud. Og indse, at overskuddet ikke nødvendigvis stammer fra land-brug, men i høj grad også fra brug-af-land.
Og som eksempler på brug-af-land nævnte jeg fremstilling og distribution af tøndebånd, båndkæppe, bindetøj, potter, æbler, trækul, tjære, jern, tørv og brænde.

Med udgangspunkt i egne forsøg, satte jeg mængdeangivelser på træ, ler og malm:
350 kg træ, hvoraf 50 kg anvendes til forvarmning af ovn hvor de 50 kg anvendes til ristningsbål og de 250 kg forarbejdes til store (ca. 10 cm) trækul.
150 kg ler blandet med vand og strå, halm, græs ..
125 kg myremalm, der ristes (myremalm forekommer dels som pulver dels som faste blokke).


Jernudvindingspladsen i Lejre 2009

Min 2. pointe var, at jernudvindingspladsens placering (med transport af de omkring 625 kg materialer) kan være valgt på baggrund af flere forskellige forhold. Det kunne være på baggrund af råstoffernes placering i landskabet, proces og logistik, ejerskabsforhold eller efter rituelle overvejelser.

Dernæst diskuterede jeg forekomsten af myremalm og nævnte, at der ikke findes en systematisk, landsdækkende registrering af forekomsterne. Ofte anvender arkæologer Christensens kort (1966,62), der primært dækker Jylland. Jeg argumenterede for, at man i stedet anvender Rørdams kartering af Frederiksborg (1893) og København & Roskilde amter (1899). Hvoraf det fremgår, at der betydelige myremalmsforekomster på Sjælland, også i området omkring Hørsholm.


Myremalm fra Hørsholm Museums område, Nebbegård III

Min 3. pointe var, at jern af sjællandsk myremalm er mere end en teoretisk mulighed, slagger og anlæg ligger allerede i landskabet. Slaggerne ligner ikke nødvendigvis de jyske. Der har sandsynligvis været forskelle på myremalm og dermed på ovntyper og slagger - i Jylland og på Sjælland.

Dernæst gennemgik jeg kort ovn-"typerne" med grube-ovne, Espevej-ovne, Drengsted-ovne og slaggeaftapnings-ovne, og problematiserede arkæologernes fund af typer (også inden for jernbarrer) og viste eksempler på nordsjællandsk myremalm, slagge og på barrer, knive, nåle, der var smedet af nordsjællandsk myremalm.

Myremalm fra Hørsholm Mueums område, Vilhelms Ro

Min 4. pointe var, at den nordsjællandske jernalderbonde kan have været kompetent inden for adskillige binæringer – og at én af dem kan have været fremstilling af jern fra lokal myremalm. Problemet for os som arkæologer er, at vi leder efter det forventelige - og ikke efter mangfoldigheden.

Afslutningsvist viste jeg billeder fra forsøg med trækning af jerntråd (Lejre 2009) og med forsøg med smedning af saks (Lejre 2010).

Dobbeltspidsformet jernbarre på ambolten

mandag den 19. september 2011

Sjællandsk myremalm -


Selvom Christensen (1966) kun har ganske få markeringer på sit kort over Sjælland, så er sjællandske myremalmsforekomster meget mere end blot en teoretisk mulighed.
Ser her, hvad Holbæk Museum netop har fundet (magneten er 20 cm lang)!

søndag den 11. september 2011

Ovnsbygging og eksperimentell jernfremstilling i den nordiske jernvinna

Udsigt fra setergården i det smukke Kittilbu
I dagene fra den 30. august til den 1. september 2011 blev det andet "jern-seminar" på Kittilbu Utmarksmuseum, Dokkfløy i Oppland afholdt. Temaet var Ovnsbygging og eksperimentell jernfremstilling i den nordiske jernvinna.
Seminaret var bygget op omkring fire udvidningsforsøg på museets jernudvindingsplads:

1) Valbo ovnen. Norsk brenne og malm:
 

2) Dokkfløy-ovnen. Norsk brenne og malm:

3. Slaggavtappingsovn, flyttbar ovn. Norsk brenne og malm:

og 4) Slagg-gropovn – Snorup/Drengsted type dansk virke og malm:

Desuden var der fem forelæsninger:
- Jan Henning Larsen, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo / Lars Erik Narmo: Blestervirksomheten på Kittilbu
- Eva Hjärthner-Holdar, Riksantikvarieämbetet: Eksperimentell jernframstilling i Sverige
- Henriette Lyngstrøm, Universitetet i København: Eksperimentel jernfremstilling - mellem kontrol og kontekst
- Arne Jouttijärvi, Heimdalarkæometri: Råstof og prøvetagning
- Eva Hjärthner-Holdar, Riksantikvarieämbetet: Råstof og prøvetagning
Seminardeltagerne følger forsøgsarbejdet opmærksomt

Alt materiale fra forsøgene på seminaret skal analyseres og sammenstilles av Geoarkeologisk Laboratorium (GAL) ved Riksantikvarieämbetet.

Herunder følger hovedpunkterne fra mit oplæg:

Henriette Lyngstrøm: Eksperimentel jernfremstilling - mellem kontrol og kontekst
I oplægget argumenterede jeg for, at forsøget er en videnskabelig metode og dets ufravigelige forudsætning derfor er en klar problemstilling. Denne problemstilling skal relateres
         Kildematerialet
         Kontekst
         Analogi
         Kontrol
         Dokumentation

Og under inspiration fra den tidligere forskningsleder i Lejre, Marianne Rasmussen (2001), skitserede jeg en række kontekstuelle og kontrollerede forsøg i Danmark, som jeg eksemplificerede med spørgsmålene:
Hvor mange?
Hvor længe?
Hvordan?
for de kontrollerede forsøgs vedkommende og med spørgsmålet
Kan man?
for de kontekstuelle forsøgs vedkommende. Dernæst redegjorde jeg for et typisk kontrolleret forsøg der, som inspireret af naturvidenskaberne, er systematisk, repetativt og arbejder med variable, der kan isoleres.

Da problemformuleringen er altafgørende for forsøget, behandlede jeg derefter forsøg, hvis problemfelt har haft fokus på resultatet:
         Kan man fremstille jern af myremalm?
         Kan man erstatte trækul med tørvekul i jernudvindingsprocessen?
         Kan man fremstille jern af myremalm hentet fra et specifikt område?
         Kan man fremstille jern uden brug af blæsebælge?

Og forsøg, hvis problemfelt har haft fokus på processen:
         Hvordan forløber brændingen, når der anvendes ristet myremalm i pulverform?
         Hvilke fordele er der ved at anvende en ovnskakt med fire lufthuller?
         I hvilke situationer påvirker det brændingen, hvis man kun én person?
         Hvordan er det mest fordelagtigt at bygge ovnen i forhold til bebyggelsen?


Med hensyn til jernudvindingsforsøg er tæt dialog med det arkæologiske kildemateriale en forudsætning for forsøget, man må problematisere ovn”typen”, vide hvornår den er udgravet og af hvem - man må have kendskab til (helst de originale) udgravningsplaner og -tegninger og have set slagge/skakt-materiale med egne øjne. Jeg understregede, at ingen tilgang er "forkert" og at man i samme forsøg godt kan anvende forskellige elemeneter. Det eneste egentlige "forkerte" ville være, hvis man ikke havde en klar videnskabelig problemstilling og hvis man ikke forholdt sig tydeligt til kildemateriale, kontekster, analogier, kontrol og dokumentation.Derudover argumenterede jeg for, at en undersøgelse af de kontekstuelle aspekter, som
         Påvirkning fra vejret - vind og luftfugtighed
         Påvirkning fra terrænet
         Påvirkning af redskaber
         Påvirkning af smeltemesteren
ville kunne bidrage med nye facetter til vores indsigt i fortidens jernteknologiske processer. Og at vi ikke alene - i forhold til ovnbygningene - behøvede inddrage analogier i form af jernudvinding i dag et andet sted i verden eller jernudvinding i historisk tid, men at vi også burde se på bygning af ovne til andet end jernudvinding og på den generelle forarbejdning af ler (i forhold til ex. keramik og lerklining).

Til sidst fremhævede jeg betydningen af
         Dokumentation inden forsøget
         Dokumentation under forsøget
         Dokumentation efter   forsøget
og selvfølgelig formidlingen af teorien, metoden og resultatet.
På vej mod Utmarksmuseet i Kittilbu

torsdag den 8. september 2011

Фермеры, кузнецы и плавильщики

(Om bønder, smede og smeltemestre i Danmark - fotografierne er fra seminaret Ovnsbygning og eksperimentelll jernfremstilling i den nordiske jernvinna - det blev holdt på Kittilbu Utmarksmuseum 30.aug./1.sept. 2011 -  text og foto H. Lyngstrøm)

В тех областях Дании, где фермер имел доступ к лесным ресурсам и к болотной руде хорошего качества, производство железных криц, их очистки и обработки было неотъемлемыми частями работы года, и так продолжалось с начала железного века до средневековья. В течение всех этих лет процесс получения железа был прежде всего связан с сельским населением и нацелен на его нужды. Периодически железо попадало в фокус военных и коммерческих интересов магнатов, вождей и королей. Поскольку для того, чтобы получить железо хорошего качества, необходимо было быть искусным ремесленником, мастерство железоплавильщиков поощрялось властями и на местах, и в региональном масштабе.Теоретически можно допустить, что увеличение потребления железа в позднем германском железном веке, возможно, основывалось исключительно на привозном железе. Но учитывая обширное, широко распространенное производство железа в Дании незадолго до этого, данный аргумент не представляется достаточно надежным. Много плавильщиков и кузнецов в шестом столетии были прекрасно знакомы с процессами железоделательной технологии, и это обстоятельство при устойчивых политических, экономических и социальных условиях скорее могло привести к развитию новой и более сложной технологии, чем к прекращению производства. Исследования включений шлака в железе ножей, датированных поздним германским железным веком и эпохой викингов говорят в поддержку этого аргумента.
Датское болотное железо потому не изготавливалось в виде брусков стандартных типов, что большинство из них никогда не перемещалось на далекие расстояния от места, где это железо было получено из руды. Действительно, когда плавильщик и кузнец являлись одним и тем же фермером, демонстрации качества железа не требовалось, и это подчеркивает местную природу технологии получения железа.
Как выясняется, для металлургических исследований большую ценность имеет систематическая экспериментальная работа. Эксперименты были адекватным инструментом для исследования не только технологии производства железа, но и рабочих процессов, которые имели место в доисторическом и раннем историческом обществе. Но, на первый взгляд привлекательные вычисления выхода продукции, например, что из 100 кг обожженной болотной руды можно получить железную крицу весом до 10 кг, которая при очистке дает железные бруски весом 2 кг, из которых можно сделать орудий весом 1,5 кг, скорее характеризую современную экспериментальную работу, чем говорят нам о навыках старых кузнецов и плавильщиков.