mandag den 19. marts 2012

HAF j.nr. 51/93 Germanertidens jernknive – fra luppe til kniv, analyserne

Analyserne

Der blev udtaget tre prøver af barrejernet til den metallurgiske analyse. Prøverne blev udtaget af barre 1 (3 g), barre 3 (5 g) og barre 4 (5 g). Barrerne blev spændt op i et skruestik og der blev savet en ca. 2 mm tykt stykke ud. Stykket blev indstøbt koldt i hærdeplast, poleret med caborundum og ætset med en nitalopløsning. I hver prøve blev mellem et og tre områder analyseret. Barrejernet havde et ujævnt fordelt indhold af kulstof (fra 0,0 til 0,7 % C) og af fosfor (0,0 til 2,0 % P). Indholdet af mangan var i alle tre prøver under 0,05 %. Barrerne bestod af jern med meget fine porøsiteter – især barre 1 (prøve 001) indeholdt betydelige mængder af sand. Ingen af prøverne havde ”piled” eller ”banded structures”.

Barrernes slaggeinklusioner blev analyseret under scanning-elelektronmikroskop sammen med andet affald fra rensningsprocessen: esseslagge A, slaggeflager, slaggekugler fra rensningen af stykke A samt et frasprængt stykke jernsvamp.
Analysen blev foretaget af Arne Jouttijärvi på Danmarks Tekniske Højskole, Institut for Metallære.
Der blev analyseret slaggeinklusioner fra tre til seks områder i hver prøve. Tallene i tabellen er gennemsnitsværdier. Ud over de anførte stoffer blev der også fundet ubetydelige mængder af Na2O, TiO2 og BaO.
Af oversigten fremgår det, at forholdet mellem de enkelte stoffer er forholdsvist konstant. Kun hammerskællene adskiller sig markant med en høj FeO-værdi. Prøven er næsten ren jernoxid, men dog stadig med 2 % sand. De udtagne prøveflader er fotograferet og tegnet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar